Et fagligt justitsmord?

Af Tony Olsen
Pens. Overlæge
Speciallæge i pædiatri 

Fyring af overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet ved Gynækologisk –obstetrisk afdeling , Region Hovedstaden – Hvidovre.

I længere tid har mange fulgt processen omkring May Olofssons faglige exit. Fra bortvisning fra arbejdspladsen i Hvidovre, via blokering af hendes planlagte deltagelse ved årsmøde på Hindsgavl konferencecenter til nu, hvor hun er blevet afskediget fra sin mangeårige arbejdsplads og indsatsområde.

Hendes indsats for forebyggelse af rusmiddelskader på børn kan ikke vurderes for højt. Gennem mere endte en menneskealder har hun arbejdet hårdt for denne sårbare gruppe børn og deres forældre. En indsats der blev ledsaget af et ikke mindre engagement i HIV-smittede forældre og deres børn.

Med årene fik denne indsats bevågenhed, og der blev allokeret et 3 cifret millionbeløb til etablering af lignende initiativer i landets øvrige regioner.

Sideløbende hermed har May været primus motor i etableringen af et Videncenter til opsamlig og videregivelse af erfaringer fra det iværksatte projekt og fra den internationale viden på området. May har tillige udviklet en tværsektoriel database, som på finansiering af TrygFonden nu er etableret på landsplan, og som udgør et vigtigt redskab for dokumentation og ny viden.

Vi der har kendt og arbejdet sammen med hende i mange år kan bevidne hendes uudtømmelige engagement, hvad enten det drejer sig om enkelte familier eller planlægning af konferencer med deltagelse fra den internationale fagkreds, hvor hendes viden og indsigt er højt estimeret.

På den baggrund forekommer det helt uvirkeligt at de hændelser, der er overgået hende, kan finde steduden massive protester fra politisk og faglig side. Nuvel. Dagens Medicin lancerede nyheden, som den blev præsenteret ved landsmødet på Hindsgavl af kollega fra Familieambulatoriet i Region Sjælland, og senere har Dagbladet Politiken beskrevet det uskønne sagsforløb. En blog i dagbladet Jyllandsposten har fulgt op.

De politiske reaktioner har været yderst beskedne, det bevilligede millionbeløb taget i betragtning. Regionsformanden har tillid til den aktuelle hospitalsledelse. Fra Folketinget høres alene oppositionens ordfører udtrykke ønske om nærmere indsigt.

Fra faglig side er der iværksat en indsamling af tilkendegivelser blandt specialiserede børnelæger med protest mod bortvisning og krav om genansættelse.

En langt større underskriftsindsamling har fundet sted på sitet www.skrivunder.net Omkring 1200 personer af vidt forskellig faglig observans gav deres protest til kende.

Alligevel er stilheden for stor efter en sådan detonation. Hvorfor? Man fik et praj ved at besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Gik man ind på www.sundhedsstyrelsen.dk og derefter søgte på ’ konferencer og rusmiddelskade’ dukkede der overraskende information frem.

Samtidig med hændelserne omkring fagets nestor, annonceredes en evalueringskonference d. 16.3.15, hvor COWI, som tidligere har været indover Familieambulatoriernes funktion, skulle slutevaluere. Mest bemærkelsesværdigt var dog, at der i et daglangt møde skulle fremføres præsentationer af indsatsen helt uden deltagelse af ekspertise fra Familieambulatoriet i Hvidovre og uden omtale af denne fundamentale model og dens grundlægger.

Det kunne selvfølgelig være en tilfældighed, at man heller ikke fandt Region Sjællands Familieambulatorium, som åbnede for sagens rette sammenhæng på Hindsgavl, på præsentations listen? Man anede et overordnet komplot, hvor myndigheder ud over Hvidovre Hospitalsledelse var indblandet. Andre fagligt kollegiale instanser, herunder den højeste sundhedsmyndighed, må have været aktive i processen.

Der foreligger et stort dokumentationsmateriale, som vil finde anvendelse i fagligt/politisk regi og måske kunne omgøre beslutningen. Eller ender en værdifuld indsats alligevel at slutte som:

Et fagligt justitsmord?

Barnets Perspektiv i det Offentlige System

Hvem varetager barnets interesser og hvordan?

I daspcan har vi i en længere periode haft opmærksomhed rettet mod udviklingen i barnets perspektiv og dets udvikling i det offentlige rum.

Der er mange områder hvor det hele tiden må sikres at der sker en positiv udvikling i dette. Barnets perspektiv kan vurderes i forhold til de regionale børnehuse, statsforvaltningerne, familieambulatorierne, retssystemet og den kommunale indsats og i øvrigt hvor børn møder den voksne verden og dens holdninger.

For at vurdere udviklingen og de indsatser der bliver gjort og kan gøres, samt i hvilken grad børns troværdighed respekteres har daspcan planlagt en dagskonference i København. Arrangementet planlægges at finde sted under ovenstående titel:

24.september 2015, 9.30-15.30

Løbende opdatering her på siden. Angiv gerne forhåndsinteresse og ideer til bestyrelsen@daspcan.dk

Velkommen

Du fik en mail fra daspcan.

Vi vil i den anledning gerne sige velkommen til jer der har meldt jer ind igen for 2013/14. Vi håber at flere professionelle vil følge opfordringen til at genindtræde i netværket. Er du psykolog, pædagog, læge, jordemoder, sygeplejerske, familieterapeut eller af anden faglig observans og arbejder med børn der har været udsat for belastninger, så ser vi dig gerne som medlem.

Kontingentet udgør 300,- kr, som indbetales via netbank til 1551 7021135. Send gerne en besked til os om medlemskab og mailadresse via www.daspcan.dk

Vi fokuserer i øjeblikket på Børnehusene, der slår dørene op 1. Okt. 2013.

Hilsen fra Bestyrelsen

Breaking News fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser.

Udgivet på Syddansk Universitetsforlag 2013. Publikationen blev introduceret ved et pressemøde i Moltkes Palæ d. 22.april 2013 med nedenstående hovedkonklusioner:

Over en 10 års periode, korrigeret for ændringer i de kommunale udgiftsandele er udgifterne til anbringelse af børn og unge af samme størrelsesorden i peroden, og altså ikke eksploderet.

Risikoen for at blive anbragt uden for hjemmet er faldet gennem det samme årti, men børn med ikke-vestlig baggrund har større risiko for at blive anbragt.

Plejefamilier giver anbragte børn et bedre udgangspunkt end institution, og længere tids anbringelse har positive konklusioner senere i livet.

Det vises også at slægtsanbringelser ikke giver flere sammenbrud end andre anbringelser.

Af mere specifikke konklusioner kan nævnes:

  • at når barnet bliver anbragt kommer far mere på overførselsydelser
  • at færre børn bliver anbragt uden for hjemmet når far får samfundstjeneste i stedet for fængsel
  • at fødselsvægten i sig selv har betydning for risikoen for anbringelse idet børn der vejer <2500g ved fødslen har en forhøjet risiko for at blive anbragt.

Forfattere:
Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag fra Mette Ejrnæs , Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark, Bjarne Madsen og Christopher Wildeman.

Ved præsentationen deltog daspcans formand Tony Olesen

daspcan – info april 2013

Information om daspcan – netværk for professionelle der møder omsorgssvigt.

  • daspcan vil vi gerne informere om, at vi stadig arbejder på at fastholde fokus på de mange forhold hvoraf omsorgssvigt kan behandles og forebygges.
  • Senest har vi fokuseret på barnets perspektiv i forhold til Forældreansvarsloven, og i den forbindelse været høringsberettiget.
  • Der er planer om at etablere Børnehuse i Danmark. Vi har belyst dette ved et tværfagligt møde, og du kan se præsentationen på vores hjemmeside.
  • Hjemmesiden har været under reetablering, og vi må erkende, at det er en lidt vanskeligere proces end vi havde forestillet os, men det lysner.
  • Vi arbejder med at fortsætte dialogen om Børnehuse.

Hvis du er medlem bedes du nu indbetale dit 2013 kontingent på 300 kr. til vores konto 1551 7021135.

Hvis du ønsker at blive medlem kan du kontakte os på medlem[snabelA]daspcan,dk